دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، پاییز 1399، صفحه 1-149 

یادداشت فنی

5. رتبه‌بندی عوامل موثر بر حوادث انفجار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 77-92

10.30479/jmre.2019.9093.1153

مسعود منجزی؛ حسام دهقانی؛ محمدرضا عجم زاده؛ سعید احمدیان


علمی-پژوهشی

6. تدوین استراتژی‌ توسعه معدنی استان آذربایجان‌غربی باماتریس QSPM

صفحه 93-106

10.30479/jmre.2020.11237.1293

بهزاد نعمتی اخگر؛ رحیم تقی زاده؛ راشد پورمیرزائی