دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-102 
1. ارایه یک الگوریتم فراگیر برای بهینه سازی محدوده ی استخراج زیرزمینی

صفحه 1-17

وحید نیک بین؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ حسین میرزائی نصیرآباد