استفاده از باطله بوکسیت به عنوان نانو جاذب معدنی برای حذف آلاینده های فلزی مس و منگنز از پساب اسیدی معدن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

2 کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

چکیده

در این مقاله از باطله بوکسیت به عنوان یک جاذب ارزان و غیر‌سمی برای حذف آلاینده‌های فلزی مس و منگنز از پساب اسیدی معدن مس سرچشمه استفاده شده است. پس از اصلاح و کاهش ابعاد باطله بوکسیت در مقیاس نانو، ابتدا شناسایی نانوجاذب با استفاده از آنالیزهای پراش اشعه ایکس (XRD)، فلورسانس اشعه ایکس (XRF)، تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) و تبدبل فوریه فروسرخ (FT-IR) انجام شده است، سپس تاثیر پارامترهای حاکم بر فرآیند جذب از فاز محلول شامل مقدار جاذب و دما بررسی شده و در نهایت فرآیند جذب از دیدگاه تعادلی و ترمودینامیکی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که فرآیند جذب یون‌های مس و منگنز به صورت خود به خودی (انرژی آزاد گیبس به ترتیب 40- و 15- کیلوژول بر مول) و گرماده (آنتالپی 35 و 37 کیلوژول بر مول) بوده است و از ایزوترم لانگمویر تبعیت می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که باطله بوکسیت پتانسیل بالایی در حذف فلزات سمی از پساب دارد و راندمان آن برای عنصر مس 99 درصد و برای منگنز بیش از 90 درصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Bauxite Waste as a Nano-Absorbent Mineral to Removal of Copper and Manganese Metalic Contaminants from the Acid Mine Drainage

نویسندگان [English]

  • K. Seifpanahi-Shabani 1
  • A. Abedi 1
  • M. Tabari 2
1 Assistant Professor, Faculty of Mining, petroleum and Geophysics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 M.Sc, Dept. of Mining Engineering, Faculty of Mining, petroleum and Geophysics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

There are different methods to remove contaminants. For this, adsorption process is one of the most successful methods. Increasing the effectivness is the main purpose of using nano-absorbent. By reducing the size of the adsorbent particles, the amount of eliminated ions increases. Considering the importance of environmental protection, control, reduction and elimination of toxic and inorganic pollutants from water and effluent, this paper aims to demonstrate the effectivness of using bauxite waste, as a cheap and non-toxic adsorbent, for removing copper and manganese metal contaminants from acid mine drainage of Sarcheshmeh copper mine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper and manganese
  • acid mine drainage
  • bauxite waste
  • Adsorption