اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 379
تعداد پذیرش 126
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 149

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 39787
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 78461
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 3 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
زمان داوری 25 روز
زمان پذیرش 237 روز
زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
زمان عدم پذیرش 71 روز
زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 155 روز
درصد پذیرش 38.67 %