نشریه علمی مهندسی منابع معدنی (JMRE) - اخبار و اعلانات