نشریه علمی مهندسی منابع معدنی (JMRE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله