نشریه علمی مهندسی منابع معدنی (JMRE) - درباره نشریه