موازنه جرم و عیب‌یابی مدار فرآوری سرب و روی کوشک

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

2 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده

در این مطالعه، برای دستیابی به شرایط عملیاتی مناسب وبهبودوضعیت مدار فلوتاسیون سرب و روی کارخانه تغلیظ کوشک (در هنگام بازیابی پایین)، عملکرد مدار فلوتاسیون در هر قسمت با انجام نمونه‌برداری‌های لازم و تحلیل نتایج حاصل، مورد بررسی قرار گرفت.به دلیل نبود دبی‌سنج در کارخانه برای مشخص کردن دبی‌های مجهول از موازنه جرمی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از نمونه‌برداری مشخص شدهدرروی سرب و روی در مرحله پیش‌فلوتاسیون به ترتیب 6 و 10 درصد است، مکانیزم غالب هدرروی به صورت دنباله‌روی است که در این بخش علاوه بر استفاده از بازداشت‌کننده مناسب، توجه به درصد جامد و انجام شست‌وشوی بخش شناور شده، می‌تواند در کاهش هدررفت سرب و روی موثر باشد.با مقایسه مواد شیمیایی مصرفی در مدار، این نتیجه حاصل شد که در برخی از نمونه‌برداری‌ها با وجود مصرف بالای مواد شیمیایی نسبت به نمونه‌هایی که مصرف مواد کمتر داشتند، بهبودی در عیار و بازیابی‌ها مشاهده نشد و بازیابی سرب عمدتا زیر 50 درصد بود و بازیابی روی از 62 درصد تجاوز نکرد، که این امر بهینه‌سازی مواد شیمیایی را از نظر مصرف، توزیع و یا جایگزینی ضروری می‌سازد. نتایج آنالیزها نشان داد که عیار روی در کنسانتره نهایی سرب و همچنین عیار سرب و آهن در کنسانتره نهایی روی بالاست. با توجه به نتایج حاصل، استفاده از بازداشت‌کننده مناسب، کلکتورهای انتخابی‌تر، توزیع مناسب مواد شیمیایی مصرفی و بهینه‌سازی خردایش پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mass Balancing and Troubleshooting of Kooshk Lead- Zinc Mineral Processing Plant

نویسندگان [English]

  • Gh. Heydari 1
  • J.V. Mehrabani 2
  • B. Bagheri 1
1 M.Sc, Dept. of Mineral Processing, Faculty of Mining Engineering, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Dept. of Mineral Processing, Faculty of Mining Engineering, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this research, Koosh mineral processing plant’ performance was investigated and troubleshot using systematic sampling. As there was no mass/volume flowmeter on the pipelines, process flow rates were calculated based on the mass balancing of notes using obtained gross samples data from different points of the plant. Obtained results indicated that about 10% Pb and 6% Zn were lost in the pre-flotation stage. Regarding the particle size of pre-flotation stage, entrainment was detected the main reason of Pb and Zn loss. Therefore, applying appropriate depressants and cleaning of the floated part can decrease Pb and Zn loss in the pre-flotation stage. Mass balancing results show that addition of the higher amount of reagents did not improve flotation recovery. Pb recovery generally was under 50% and Zn recovery did nor reached higher than 62%. Zinc loss to Pb final concentrate and lead and iron content in the Zn final concentrate was high. Consequently, in order to improve plant metallurgical efficiency using appropriate depressant, selective collectors, appropriate reagents distribution were recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flotation circuit
  • sampling
  • mass balance
  • troubleshooting
 [1]     بنیسی، ص.، یاراحمدی، م. ر.؛1391؛ "موازنه جرم در سیستمهای فرآوری مواد". ویرایش دوم، انتشارات دانشگاه هرمزگان، تهران، ص 56-22.

[2]     Rollins, D., and Davis, J. (1992). “Unbiased Estimation of Gross Error in Prpcess Measurment”. AIChE JOURNAL, 38: 563-572.

[3]     Salama, A. I. A. (2003). “A technique for interpolation and smoothing of mass–size–density data”. International Journal of Mineral Processing, 70: 123–146.

[4]     Salama, A. I. A. (1999). “Sampling schemes for mass balance of flowsheets with multicomponent streams”. International Journal of Mineral Processing, 55: 219–229.

[5]     Wills, B. A., and Napier-Munn, T. (2006). “Mineral processing technology”. Elsevier Science and Technology, Amsterdam, 7th Edition, 75-80.

[6]     Smith, H. W., and Frew, J. A. (1983). “Design and analysis of sampling experiments–a sensitivity approach”. International Journal of Mineral Processing, 11: 267–284.

[7]     Frew, J. A. (1983). “Computer-aided design of sampling schemes”. International Journal of Mineral Processing, 11: 255–265.

[8]     حسنی پاک، ع. ا.؛ 1370؛ "نمونهبرداری معدنی". انتشارات دانشگاه تهران، ص 230-227.

[9]     Gy, P. M. (1982). “Sampling of Particulate Materials– Theory and Practice”. Elsevier, Amsterdam, 2nd Edition.

[10] بنیسی، ص.؛ 1388؛ "مسایل کاربردی فرآوری مواد معدنی". انتشارات دانشگاه هرمزگان، ص 10-8.

[11]  Gredelj, S., Zanin, M., and Grano, S. R. (2009). “Selective  flotation  of  carbon  in  the  Pb-Zn carbonaceous sulphide ores of Century Mine, Zinifex”. Minerals Engineering, 22: 279-288.

[12]  Lynch, A. J., Johnson, N. W., Manlapig, E. V., and Thorne, C. G. (1980). “Mineral and Coal Flotation Circuits”. Elsevier Science Ltd, London.