بررسی امکان فرآوری باریت‌های آذربایجان‌غربی به منظور کاربرد در صنایع دارویی با روش‌های ترکیبی فیزیکی و شیمیایی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

3 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، استخراج معدن

چکیده

در بین مواد معدنی که در ساخت دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند، کانی‌های صنعتی جایگاه ویژه‌ای دارند. این کانی‌ها به دو صورت فعال‌کننده و پرکننده در صنایع داروسازی استفاده می‌شوند. باریت از جمله کانی‌های صنعتی مورد استفاده در صنایع دارویی، رادیولوژی و پزشکی است. این تحقیق برای بررسی امکان استفاده از ذخایر باریت استان آذربایجان غربی در صنعت دارویی کشور انجام شده است. بدین منظور نمونه‌هایی از معادن باریت قره بلاغ، مرانه، عبداله‌آباد و شاخ سفید شهرستان مهاباد تهیه و بر روی آن‌ها آنالیزهای XRF و مطالعات کانی‌شناسی انجام شد، سپس نتایج حاصل با استاندارد دارویی USP در مورد سولفات باریم مقایسه شد. بر اساس این نتایج، نمونه‌های تمامی معادن دارای میزان فلزات سنگین بیش از حد مجاز و درجه خلوص BaSO4 کمتر از مقدار استاندارد USP بودند. نمونه معدن شاخ سفید با عیار باریت 93/07 درصد دارای بیشترین تطابق با استاندارد یاد شده بود. در ادامه برای حصول شرایط استاندارد، بر روی نمونه باریت معدن شاخ سفید آزمایش‌های فرآوری بر اساس روش دنیس دبلیو. جی استون انجام گرفت. پس از انجام عملیات فرآوری محصولی با درجه خلوص سولفات باریم 99/3 درصد، چگالی 4/51 گرم بر سانتی‌مترمکعب و میزان فلزات سنگین کمتر از حد مجاز استاندارد دارویی حاصل شد. در مجموع با انجام چندین مرحله عملیات ساده فرآوری شامل سنگ‌جوری، خردایش، آسیاکنی و لیچینگ بر روی باریت‌های استان آذربایجان‌غربی، محصولی با خواص نزدیک به استانداردهای دارویی و قابل کاربرد در صنعت داروسازی، با قیمت تمام شده کمتر در مقایسه با نمونه وارداتی تولید خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of processing barite mineral resources from West Azerbaijan province for use in pharmaceutical industry via physical and chemical methods

نویسندگان [English]

  • A. Bahrami 1
  • S.M. Raouf Hosseini 2
  • F. Kazemi 3
1 Assistant Professor, Dept. of Mining Engineering, Urmia University, Urmia
2 Assistant Professor, Dept. of Mining Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan
3 M.Sc Graduated, Dept. of Mining Engineering, Urmia University, Urmia
چکیده [English]

Among minerals used in the manufacture of medicine, industrial minerals are distinctive. Barite is one of the industrial minerals used in the pharmaceutical, radiological and medical industries. This research was conducted to investigate the possibility of using barite from West Azarbaijan province in the pharmaceutical industry. For this purpose, samples from Barite Ghareblagh, Marnah, Abdolah-Abad and Shakh-sefid mines were collected. Samples were then prepared and analyzed by doing XRF and mineralogical studies. The analytical results were compared with the USP drug standard for barium sulfate. According to the results, samples of all mines had a high amount of heavy metals and BaSO4 content was lower than those of USP standard. The sample of the Shakh sefid mine with a barite grade of 93.3% has shown the most consistency with those of standard. In order to obtain the standard conditions, sample of Shakh sefid mine were processed by doing experiments based on Dennis W.J. Stone method. After processing, the product with 99.3 percent Barium sulfate, and density of 4.91 (gr/cm3) and with heavy metals content lower than the pharmaceutical standard was obtained. In general, it can be said that by performing several stages of simple processing operations such as grinding, crushing, milling and leaching on West Azarbaijan Province barite, a product that meets the pharmaceutical standards which is applicable to the pharmaceutical industry could be obtained. The cost comparison also shows the effectiveness in comparison to the imported barite samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pharmaceutical industrial
  • Barite
  • USP standard
  • Dennis W.J. Stone method
[1]     اسماعیلی، ک.؛ 1378؛"بررسیقابلیتاستفادهازکانیهای سیلیکاته در صنایع داروسازی کشور". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ص 1.

[2]     فنینگ، دی. ای. سی.؛ترجمه: هرمزی،ا.؛ 1380؛"مبانیکانیهای صنعتی". انتشارات تهران مرکز نشر دانشگاهی، ص 10.

[3]     Carretero, M. I., and Pozo, M. (2009). “Clay and non-clay minerals in the pharmaceutical industry Part I. Excipients and medical applications”. Applied Clay Science, 46: 73–80.

[4]     Love, P. (2004). “Mineral makeover”. Industrial Minerals 9: 56–57.

[5]     Carretero, M. I., Gomes, C., and Tateo, F. (2006). “Clays and human health Handbook of Clay Science”. Elsevier, Amsterdam, 717–741.

[6]     Lefort, D., Deloncle, R., and Dubois, P. (2007). “Les minéraux en pharmacie”. Géosciences, 5: 6–19.

[7]   کلاین، ک.؛ هارلبوت، ک. اس.؛  ترجمهمر،ف.؛مدبری،س.؛ 1389؛ "کانیشناسی". جلددوم، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ص 300ـ215.

[8]     López Galindo, A., Viseras, C., and Cerezo, P. (2007). “Compositional, technical and safety specifications of clays to be used as pharmaceutical and cosmetic products”. Applied Clay Science, 36: 51–63.

[9]     Ginai-Karamat, A. Z. (1987). “Contrast media for radiological examination in gastrointestinal tract leakage: An experimental and clinical study”. Printed in the Netherlands by Van den Berg & Versluijs BV. Dordrecht, pp. 13.

[10]  Lippincott, W., Wilkins, R. (2006). “the science and practice of pharmacy”. 21 st edition, Philadelphia, PA. Lippincott Williams & Wilkins, 100-103.

[11]  Remington, J. P., Gennaro, A. R. (2000). “the science and practice of pharmacy”. 20 st edition, Baltimore, Md.: Lippincott Williams & Wilkins, 50-56.

[12]  Harben, H., and Peter, W. (1998). “Industrial mineral Handbook”. Third Edition.

[13]  نعمت‌اللهی، ح.؛ 1394؛"کانه آرایی جلد 1و 2". چاپ ششم با ویرایش و افزوده‌ها، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

[14]  Stone, D. W. J. (1979). “Production of pharmaceutical barium sulphate”. United States Patent, 119(4): 700.

[15]  Lin, C. L., and Miller, J. D. (2002). “Cone beam X-ray micro tomography-a new facility for three-dimensional analysis of multiphase materialsMinerals and Metallurgical Processing, 19(2): 65-71.

[16]  Sean, U. S. G. S., Sweetman, C. (2005). “Martindale The complete drug reference”. 34 edition, 2.

[17]  بهرامی، ع.؛ حسینی، س. م.؛ 1385؛ "طرح استفاده از ذخایر باریت استان آذربایجانغربی در صنایع دارویی کشور". سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ص 290-278.