بررسی امکان کاهش گوگرد کانسنگ آهن معدن سورک

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد، فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 دانشجوی دکترا، فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در مطالعه حاضر، نمونه کانسنگ منیتیتی معدن سورک با هدف کاهش عیار گوگرد به کمتر از 0/1 درصد مورد فرآوری قرار گرفت. با توجه به شناسایی و خواص‌سنجی نمونه، عیار آهن 50/37 و عیار گوگرد 4/12 درصد به دست آمد. طبقه‌بندی ابعادی نمونه در کنار آزمایش‌های اولیه جدایش مغناطیسی ‌تر در جهت تعیین درجه آزادی نشان داد که در d80=106 µm منیتیت، آزادشدگی مناسب دارد. آزمایش‌های جدایش مغناطیسی در d80=106 µm با شدت میدان مغناطیسی 800 گوس، زمان خوراک‌دهی 3 دقیقه و دبی آب خوراک 4 لیتر در دقیقه، سرعت چرخش استوانه 54 دور در دقیقه و با خوراک‌دهی در جهت موافق چرخش استوانه، انجام شد و کنسانتره‌ای با عیار 630درصد آهن و 0/52 ‌درصد گوگرد با بازیابی آهن 96 درصد به دست آمد. در ادامه و برای کاهش بیشتر گوگرد، کنسانتره حاصل از جدایش مغناطیسی تحت فلوتاسیون معکوس پیریت قرار گرفت. برای انجام آزمایش‌های فلوتاسیون، آزمایش‌های تعیین زمان بهینه‌ فلوتاسیون انجام شد و در نهایت در شرایط زمان آماده‌سازی 5 دقیقه در pH=9 با مصرف g/ton100 کلکتور آمیل گزنتات پتاسیم، کاهش عیار گوگرد تا کمتر از 0/1 درصد حاصل شد. میزان بازیابی وزنی کنسانتره آهن و میزان بازیابی کلی آهن به ترتیب برابر با 95/96 و 94/9 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of sulfur removal from Soork iron ore

نویسندگان [English]

  • F. Shoja 1
  • M. Abdollahy 2
  • A. Eskanlou 3
1 M.Sc, Dept. of Mining Engineering, Tarbiat Modares University
2 Professor, Dept. of Mining Engineering, Tarbiat Modares University
3 Ph.D Student, Dept. of Mining Engineering, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The present work aims to study the feasibility of sulfur removal from Soork iron ore down to lower than 0.1% using the flotation process. According to the characterization analysis, the ore consists of 50.37% iron and 4.12% Sulfur. The ore sample was divided into different size classes using screen size analyzing method. Then, wet magnetic separation experiments were conducted for three size classes in order to determine the degree of liberation. The d80=106 µm size class was found as an appropriate degree of liberation. Wet magnetic separation experiments were performed at 800G intensity for 3 min feeding and water flowrate of 4 liters per min, drum rotational speed of 54 RPM with rotation parallel to the direction of feeding in which an iron grade of 63% along with a Sulfur content of 0.52% with an iron recovery of 96% was obtained. To do further Sulfur reduction, the concentrate of the magnetic separation was reprocessed using reverse flotation to remove pyrite. Then, to reach an optimum operational condition in terms of flotation time and reagent usage, a few tests were performed and finally the flotation time of 5 min along with a collector dosage of 100 g/Mg in pH=9 was found to be the best possible condition to reach a Sulfur content of lower than 0.1%. Also, a yield recovery of 95.96% for iron concentrate with an overall iron recovery of 94.9% was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic Separation
  • Soork
  • Iron
  • Sulfur
  • Flotation
[1]     شرکت ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان؛1392؛" گزارشپایانعملیاتاکتشافحیناستخراجمعدنسنگآهنسورک (سادات2) ندوشن". کرمان.

[2]     رضایی، ب.؛ 1378؛"فلوتاسیون". انتشارات دانشگاه هرمزگان.

[3]     توحیدی، ن.، وقار، ر.؛ 1391؛"آمادهسازیبارکورههایتولیدآهنوفولاد". انتشارات دانشگاه تهران.

[4]     لطفی، م.؛ 1390؛"افزایشعیارآهنوکاهشمیزانگوگردازسنگآهنهایکمعیارسنگان". پایان نامه کارشتاسی ارشد،  دانشگاه تربیت مدرس.

[5]     پناهی، ا.، عبدالله زاده، ع. ا.، سام، ع.، مهرانی، ا. پ.؛ 1391؛"تولیدکنسانترهخوراککارخانهگندلهسازیسنگآهنازباطلههایکمعیاروبسیارپرسولفورکارخانهفرآوریمگنتیتگلگهرسیرجانوارائهفلوشیت". اولین کنفرانس فناوری های معدنکاری ایران، یزد، ص 61-69.

[6]     شهریاری، م. ع.، سام، ع.، نخعی، ف.، عزت آبادی پور، ج.؛ 1391؛"بررسیعواملموثربرفلوتاسیونهماتیتدرخطفرآوریباطلهخشکDTPمجتمعسنگآهنگلگهر". چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران، ص 245-256.

[7]     Ding, P., Liu, Q. J., and Pang, W. H. (2013). “Desulfurization Study of an Iron Mine in Yunnan”. Advanced Materials Research, 756: 76-79.

[8]     Soltanmohammadi, V., Nouparast, M., Hossein, K. A., and Zamani, F. (2009). “Determination of optimum conditions to remove sulfur and phosphor from Gol-E-Gohar iron ore concentrate”. Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering, 33: 267-278.

[9]     Mermillod-Blondin, R., Kongolo, M., De Donato, P., Benzaazoua, M., Barrès, O., Bussière, B., and Aubertin, M. (2005). “Pyrite flotation with xanthate under alkaline conditions-application to environmental desulfurization”. Centenary of Flotation Symposium, Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Melbourne, 683-692.

[10] Panahi, E., Abdollahzadeh, A., Sam, A., Jahani, M., Moghaddam, M. Y., and Mehrani, A. (2012). “Desulfurization of hematitic concentrate of iron ore of the Gol-E-Gohar mine using reverse flotation method”. Techincal Report, 1-5.