بررسی کارایی مدارهای جدایش مغناطیسی واحدهای 2 و6 مجتمع سنگ‌آهن سنگان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه بیرجند و سرپرست سنگ شکن دانه بندی مجتمع سنگ آهن سنگان

2 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

3 دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

ارزیابی یک مدار جدایش مغناطیسی می­تواند در تعیین کارایی آن و تدوین استراتژی­های مورد نیاز به منظور بهبود عملکرد آتی آن مفید باشد. هدف از این مقاله، ارزیابی عملکرد مدارهای جدایش مغناطیسی واحدهای 2 و 6 مجتمع سنگان است. در هر دو واحد، کانسنگ استخراجی از معدن پس از سنگ­شکنی به دو بخش ابعادی ریزدانه (mm10-0) و درشت­دانه (mm30-10) تقسیم می­شود و سپس هر کدام وارد یک مدار پرعیارسازی مغناطیسی خشک شدت پایین می­شود. بطور کلی، 270 نمونه از این 4 مدار جدایش مغناطیسی برداشت شد و مورد آنالیز مقدار آهن کل، اکسید آهن (FeO) و گوگرد قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد عیار آهن محصول تمامی مدارهای پرعیارسازی مغناطیسی بیشتر از 57 درصد است. متوسط بازیابی آهن در مدارهای پرعیارسازی مغناطیسی ریزدانه و درشت­دانه واحد 6 به ترتیب برابر 29/92 و 93/78 درصد و برای واحد 2 به ترتیب برابر 25/69 و 36/55 درصد بود. بازیابی مدارهای پرعیارسازی مغناطیسی درشت­دانه کمتر از مدارهای ریزدانه است که علت آن شدت میدان مغناطیسی کمتر جداکننده­ها در این مدارها برای حفظ عیار مطلوب کنسانتره­ها علی­رغم درجه آزادی کمتر خوراک است. بازیابی آهن مدارهای جدایش مغناطیسی واحد 2 نسبت به واحد 6 کمتر است که دلیل آن خوراک­دهی و شرایط عملیاتی نامناسب جداکننده­های مغناطیسی در این واحد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of magnetic separation circuits for units number 2 and 6 of Sangan iron ore complex

نویسندگان [English]

  • E. Khafaje 1
  • A. Behnamfard 2
  • M. Masinaei 3
1 M.Sc. student, University of Birjand & Head of the sized iron ore production units, Sangan Iron Ore Complex
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, University of Birjand
3 Associate Professor, Faculty of Engineering, University of Birjand
چکیده [English]

The evaluation of a magnetic separation circuit can be used to determine its working efficiency, and formulate new strategies for its future performance improvement. The aim of this research is to do performance evaluation for units number 2 and 6 of the magnetic separation circuits in Sangan iron ore complex. In both units, the run of mine ore is crushed and divided  into coarse (10-30 mm) and fine (0-10 mm) sized fractions, and then each fraction proceeds to a dry low intensity magnetic separation circuit. Totally, 270 samples were taken from four magnetic separation circuits and the samples were analyzed for total iron, iron oxide (FeO) and sulfur content. The results indicated that the average Fe grade of the final product of all magnetic separation circuits was more than 57%. The average iron recoveries in the fine and coarse magnetic separation circuits for unit number 6 were 92.29 and 78.93%, and for unit number 2 were 69.25 and 55.36%, respectively. The iron recovery of coarse magnetic separation circuits is lower than that of fine circuits which is due to a lower magnetic field intensity of separators in these circuits. This is for maintaining the suitable iron grade of concentrates desspite the lower degree of freedom in the feed. The iron recovery in both magnetic circuits of units number 2 is lower than that of units number 6 which is due to inappropriate feed and operating conditions of the magnetic separators in this unit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sangan complex
  • Iron ore
  • Magnetic separator
  • Performance evaluation
  • grade
  • recovery
[1]     Kretschmann, J., and Amiri, R. (2013). “Socially responsible mining in east Iran: The Sangan iron ore mines. In: 23rd World Mining Congress and Expo 2013. Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, Montreal, Quebec, Canada.

[2]     Wilkinson, A. (2012). “Low intensity magnetic separation”. Metso Minerals. See also URL: http:// www.madencilik-turkiye.com/dosyalar/metso/sunum6-anderw_wilkinson-proses_uygulamalarinda_metso_eki pmanlari2.pdf.

[3]     Ezhov, A. M., and Shvaljov, Y. B. (2015). Dry magnetic separation of iron ore of the Bakchar deposit”. Procedia Chemistry, 15: 160-166.

[4]     Stener, J. F., Carlson, J. E., Palsson, B. I., and Sand, A. (2015). Direct measurement of internal material flow in a bench scale wet low-intensity magnetic separator”. Minerals Engineering, 91: 55-65.

[5]     Bikbov, M. A., Karmazin, V. V., and Bikbov, A. A. (2004). Low-Intensity magnetic separation: Principal stages of a separator development- What is the next step?”. Physical Separation in Science and Engineering, 13(2): 53-67.

[6]     Xiong, D., Lu, L., and Holmes, R. J. (2015). Developments in the physical separation of iron ore: magnetic separation”. In: Iron Ore: Mineralogy, Processing and Environmental Sustainability, L. Lu, ed., Elsevier Ltd., Amsterdam, 283-307.