نمایه شدن نشریه «مهندسی منابع معدنی» در پایگاه اطلاعاتی DOAJ

مطابق آخرین لیست منتشر شده در پایگاه نشریات دسترسی آزاد(DOAJ) در تاریخ 28 فوریه 2020، نشریه مهندسی منابع معدنی موفق به پذیرش جهت نمایه سازی نشریه در این پایگاه گردید.