تهیه چکیده گسترده انگلیسی مقالات جدید

بدینوسیله به اطلاع میرساند، طبق مصوبه هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی منابع معدنی در جلسه مورخ 97/06/15، صدور پذیرش نهایی برای تمام مقالات ارائه شده به نشریه در سال 97 از فصل زمستان و شماره های بعد از آن که مورد پذیرش اولیه واقع خواهند شد منوط به تهیه و ارائه چکیده گسترده شده انگلیسی (extended abstract) مربوط به مقاله می باشد.