تحلیل عددی حرکت توده ی خردشده حاصل از انفجار در معادن روباز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معدن، دانشکده مهندسی، مجتمع آموزش عالی گناباد، خراسان رضوی

2 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

یکی از نتایج عملیات انفجار، حرکت توده خرد شده است که با توجه به نوع ماشین‌آلات، ممکن است نقش مستقیمی در راندمان عملیات بارگیری داشته باشد. در این بررسی با استفاده از نرم‌افزار المان مجزای UDEC نحوه‏ حرکت توده‏ خرد شده حاصل از انفجار مدلسازی شده است. از آنجا که نرم‌افزار المان مجزای UDEC قابلیت مدلسازی تمامی فرآیند انفجار را ندارد، برای مدلسازی حرکت توده خرد شده باید ضرایب میرایی را به گونه‌ای تغییر داد تا حرکت آزادنه‏ بلوک‌ها پس از انفجار را مدلسازی کند. بر اساس نتایج مدلسازی عددی با استفاده از یک تابع نمایی منفی و تعیین سه مقدار مشخصه برای آن (مقدار اولیه، حد آستانه و توان) می‌توان نتایج جابه‌جایی توده‌ خرد شده بر اثر انفجار را مدلسازی کرد. به کمک این تابع میراکننده بلوک‌های انفجاری با یک و دو ردیف چال مدلسازی شده است. نتایج این مدلسازی‌ها نشان می‌دهد که میزان جابه‌جایی توده خرد شده برای انفجار دو چال انفجاری، وابسته به زمان تاخیر بین دو ردیف بوده و برای زمان‌های تاخیر 17ms و 50ms بیشترین جابه‌جایی افقی توده‌ خرد شده به ترتیب برابر 30m و 55m بوده است. این مقادیر انطباق مناسبی با مقادیر اندازه‌گیری شده در عملیات میدانی انفجار نشان می‌دهد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که با تغییر در مقادیر مشخصه‌ تابع نمایی منفی تعریف شده برای تغییرات ضریب میرایی در مدل، می‌توان سرعت حرکت بلوک‌ها، جابه‌جایی آن‌ها و هندسه‌ کپه در قرار نهایی را تعیین کرد که بیانگر قابلیت بالای روش المان مجزا در مدلسازی عددی حرکت توده‏ خرد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of the Pile Movement Resulting from Rock Blasting in Open Pit Mines

نویسندگان [English]

 • M. Bahadori 1
 • H. Bakhshandeh Amnieh 2
1 Assistant Professor, Dept. of Mining Engineering, University of Gonabad, Khorasan-e Razavi, Iran
2 Associate Professor, School of Mining, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pile movement is one of the rock blasting outcomes that, considering the type of haulage machines, has a direct effect on the efficiency of the loading process. In this study, using UDEC discrete element software, the pile movement of fragmented material caused by the blasting operation is modeled. Since UDEC is not capable of modeling the whole process of rock blasting, to accurately model the pile movement of fragmented material, the damping coefficients must be changed in a way to allow the move freely out of the split blocks after the blast, be modeled. The numerical modeling results show that implementing a negative exponential function with three (the initial, threshold, and power) eigenvalues, as the fish-function to the damping coefficient, can model the results pile movement. With the help of this damping function, three blasting blocks with one and two rows of blast holes were modeled. The results of these modeling show that the pile movement for the two rows of blast holes depends on the inter-row delay time, and for the delay times of 17 ms and 50 ms, the maximum horizontal movement of the pile was 30 m and 55 m, respectively. These values show good agreement with the values measured in an actual blast operation. The results of this study show that by changing the negative exponential function eigenvalues defined for damping, the velocity of the fragmented blocks, the displacement, and the geometry of the pile, could be modeled. This shows the capability of the discrete element method in the modeling of the results of rock blasting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blasting
 • Numerical modeling
 • Damping coefficient
 • Fish-functions
 • Pile movement
 1. Soltani-Mohammadi, S., Bakhshandeh Amnieh, H., and Bahadori, M. (2011). “Predicting ground vibration caused by blasting operations in Sarcheshmeh copper mine considering the charge type by Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)”. Archives of Mining Sciences, 56(4): 701-710.
 2. Hustrulid, W. (1999). “Blasting Principles for Open Pit Mining”. AA Balkema, Rotterdam, Netherlands.
 3. Jimeno, C. L., Jimeno, E. L., and Carcedo, F. J. A. (1995). “Drilling and Blasting of Rocks”. AA Balkema, Rotterdam, Netherlands.
 4. Bhandari, S. (1997). “Engineering rock blasting operations”. A. A. Balkema, Rotterdam, Netherlands, pp. 370.
 5. Wyllie, D. C., and Mah, C. (2004). “Rock slope engineering”. CRC Press, pp. 431.
 6. Konya, C. J., and Walter, E. J. (1990). “Surface blast design”. Prentice-Hall, pp. 303.
 7. Bahadori, M., Bakhshandeh Amnieh, H., and Khajezadeh, A. (2016). “A new geometrical-statistical algorithm for predicting two-dimensional distribution of rock fragments caused by blasting”. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 86: 55-64.
 8. Kirby, I. J., Harries, G. H., and Tidman, J. P. (1987). “ICI’s Computer Blasting Model SABREX - Blast Principles and Capabilities”. In: Proceedings of the 13th Conference on Explosives and Blasting Technique, Miami, Florida. ISEE - International Society of Explosives Engineers, 1-6.
 9. Harries, G. (1987). “The calculation of heave and muck-pile profile”. In: Proceedings of the 2nd International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, Fragblast, 248-256.
 10. Yang, R., and Kavetsky, A. (1990). “A three dimensional model of muckpile formation and grade boundary movement in open pit blasting”. International Journal of Mining and Geological Engineering, 8(1): 13-34.
 11. Preece, D. S., and Knudsen, S. D. (1991). “Coupled rock motion and gas flow modeling in blasting”. Sandia National Labs., Albuquerque, NM (United States).
 12. Preece, D., and Chung, S. (1999). “Modeling coal seam damage in cast blasting”. In: Proceedings of the Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, International Society of Explosives Engineers, 233-240.
 13. Firth, I., and Taylor, D. (2001). “Bench blast modeling using numerical simulation and mine planning software”. In: SME Annual Meeting, Denver, Colorado. Citeseer, 1-4.
 14. Mortazavi, A., and Katsabanis, P. D. (2001). “Modelling burden size and strata dip effects on the surface blasting process”. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 38(4): 481-498.
 15. Zhu, Z., Xie, H., and Mohanty, B. (2008). “Numerical investigation of blasting-induced damage in cylindrical rocks”. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 45(2): 111-121.
 16. Ma, G., and An, X. M. (2008). “Numerical simulation of blasting-induced rock fractures”. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 45(6): 966-975.
 17. Wang, Z., Konietzky, H., and Shen, R. F. (2009). “Coupled finite element and discrete element method for underground blast in faulted rock masses”. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(6): 939-945.
 18. Furtney, J., Cundall, P., and Chitombo, G. (2009). “Developments in numerical modeling of blast induced rock fragmentation: Updates from the HSBM project”. In: Proceedings of the 9th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, pp. 335.
 19. Ning, Y., Yang, J., Ma, G., and Chen, P. (2011). “Modelling rock blasting considering explosion gas penetration using discontinuous deformation analysis”. Rock Mechanics and Rock Engineering, 44(4): 483-490.
 20. Dare-Bryan, P., Mansfield, S., and Schoeman, J. (2013). “Blast optimisation through computer modelling of fragmentation, heave and damage”. In: Rock Fragmentation by Blasting: The 10th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, 2012 (Fragblast 10), Taylor & Francis Books Ltd, 95-104.
 21. Dare-Bryan, P., Pugnale, B., and Brown, R. (2013). “Computer modelling of cast blasting to calculate the variability of swell in a muckpile”. In: Rock Fragmentation by Blasting: The 10th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, 2012 (Fragblast 10), Taylor & Francis Books Ltd, 283-293.
 22. Sharafisafa, M., Aliabadian, Z., Alizadeh, R., and Mortazavi, A. (2014). “Distinct element modelling of fracture plan control in continuum and jointed rock mass in presplitting method of surface mining”. International Journal of Mining Science and Technology, 24(6): 871-881. DOI: 10.1016/j.ijmst.2014.10.022.
 23. Cook, M. A. (1958). “The science of high explosives”. RE Krieger Pub. Co., New York, 139: pp. 440.
 24. Yoon, J., and Jeon, S. (2010). “Use of a Modified Particle-Based Method in Simulating Blast-Induced Rock Fracture.Rock Fragmentation by Blasting”. In: London, Taylor & Francis Group, 371-380
 25. Bakhshandeh Amnieh, H., and Bahadori, M. (2017). “Numerical Analysis of the Primer Location Effect on Ground Vibration Caused by Blasting”. International Journal of Mining and Geo-Engineering, 51(1): 53-62.
 26. Itasca, C. G. (2004). “UDEC”. UDEC 4 Manual, Itasca.