نشریه علمی مهندسی منابع معدنی (JMRE) - واژه نامه اختصاصی