راهنمای نویسندگان

راهنمای مراحل تدوین و پذیرش مقاله

 1. پذیرش اولیة مقاله مشروط به رعایت نکات « الگوی تهیه مقالات » است.
 2. نویسنده عهده دار مکاتبات حتما باید عضو هیات علمی دانشگاه و یا مسئول طرح باشد در غیر این صورت مقاله در مرحله اول رد خواهد شد.
 3. در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است و مقاله با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌گردد. 
 4. تنها مقالاتی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده و نویسنده متعهد به نشر آنها در جای دیگر نباشد. ضمناً مقاله‌های ارسال شده برای انتشار در نشریه نباید به صورت همزمان به مجله‌های دیگر ارسال شده باشند. ارسال فرم تعهد اصالت مقاله  الزامی ست.
 5. نتیجه ارزیابی مقالات دریافت شده طی دو الی سه ماه به نویسنده/ نویسندگان اعلام خواهد شد.
 6. مقالات مروری ( Review) تنها در صورت محتوای بالای علمی قابل بررسی می باشد.
 7. مقالات ارسال شده، بازگردانده نمی‌شود.
 8. نشریه در ویرایش مقالات ارسالی به صورتی که به اصل مطالب علمی مقالات آسیب نرسد، آزاد است.
 9. ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ، ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ پس از بررسی و اظهار نظر داوران ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﭖ ﻳﺎ ﺭﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
 10. نقل و اقتباس از مطالب نشریه (نوشته، نمودار و جدول) با ذکر دقیق و کامل منبع آزاد است.
 11. مقالات به زبان فارسی می بایست دارای چکیده انگلیسی باشند.
 12. نسخه نهایی مقالات بایستی در دو نسخه  فایل PDF و فایل WORD آماده شده باشند. خواهشمند است دقت مضاعف در استفاده از تمامی منابع و مآخذ در متن و انطباق آن با فرمت الگو بفرمائید.
 13. درصورتیکه که مقاله ماحصل نتایج پایان نامه دانشجویان می باشد ارسال تصویری از شناسنامه پایان نامه ضروری است.
 14.  پس از ارسال مقاله یک پست الکترونیکی به عنوان رسید ارسال مقاله برای شما ارسال می‌شود.
 15. صدور پذیرش نهایی برای تمام مقالات ارائه شده به نشریه در سال 97 فصل زمستان و بعد از آن که مورد پذیرش اولیه واقع شده اند منوط به تهیه و ارائه چکیده گسترده شده انگلیسی (extended abstract) مربوط به مقاله می باشد.

توجه: 
نام و مشخصات نویسندگان در فایل اصلی درج نشود. ابتدا فایل اصلی مقاله را ارسال کنید.نام و اطلاعات نویسندگان را در فایل اختصاصی "مشخصات نویسندگان" درج نمایید.

 

 قالب پیش نویس مقاله :