دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تابستان 1399، صفحه 1-168 
8. اصلاح طراحی آسترهای دیواره ورودی و خروجی در آسیاهای خشک نیمه خودشکن مجتمع معدنی گل گهر

صفحه 141-164

10.30479/jmre.2019.11235.1292

علیرضا حسنخویی؛ مصطفی مالکی مقدم؛ احسان ارغوانی؛ امیر حاجی زاده؛ محمد ابراهیم برزگر؛ صمد بنیسی