دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، پاییز 1398، صفحه 1-153 

یادداشت فنی

4. مقایسه عملکرد نرم‌افزارهای تجاری در تعیین توزیع دانه‌بندی سنگ حاصل از انفجار

صفحه 51-65

10.30479/jmre.2019.8892.1136

سید محمود معصومی نسب؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نوروزی