دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار 1398، صفحه 1-154 
3. بررسی اقتصادی و بهینه سازی اثر دمای آمین غنی ورودی به برج احیا بر عملکرد واحد شیرین سازی گاز با حلال

صفحه 45-57

10.30479/jmre.2019.9018.1144

مهدی کولیوند سالوکی؛ محمد کشاورز بهادری؛ مرتضی اسفندیاری؛ خشایار محمد بیگی؛ جعفر صادق زاده اهری