دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، زمستان 1397، صفحه 1-137 
4. ارایه شاخصی جدید برای ارزیابی تردی سنگ

صفحه 57-74

10.30479/jmre.2019.1583

صالح قادرنژاد؛ سعید للـه‌گانی دزکی؛ حمیدرضا نجاتی؛ بهنام علی‌پنهانی


7. استفاده از باطله های کارخانه زغالشوئی زرند در تولید پوکه صنعتی

صفحه 107-120

10.30479/jmre.2019.1588

عبدالرضا ایرج منصوری؛ مجید طهمورسی؛ عبدالهادی ابراهیمی