دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-89 
1. مدلسازی قابلیت اطمینان، دسترسی، تعمیر و نگهداری سیستم برق ماشین حفاری تمام مقطع تونل

صفحه 1-10

حاصل امینی خوشالان؛ سید رحمان ترابی؛ کیومرث سیف پناهی؛ مهدی راضی فرد


5. بررسی پیش تغلیظ کانسنگ طلای موته با روش فلوتاسیون

صفحه 45-51

وفادار رئیسی؛ محمود عبدالهی؛ محمدرضا خالصی