بررسی حذف فلزات سرب و مس از پساب شبیه سازی شده کارخانه مس سونگون با جاذب هماتیت

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مهندسی معدن، گرایش محیط‌ زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد، گروه فرآوری مواد معدنی، عضو پژوهشکده محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار، گروه فرآوری مواد معدنی، عضو پژوهشکده محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

روش‌های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای حذف فلزات سمی و سنگین از پساب وجود دارد. حذف فلزات با استفاده از فرآیند جذب از جمله روش‌های نسبتا ارزان قیمت با راندمان حذف بالا محسوب می‌شود که در سالیان اخیر با استفاده از جاذب‌های متنوع مورد توجه محققان بوده است. در این تحقیق امکان‌پذیری حذف و کاهش غلظت فلزات سرب و مس از پساب شبیه‌سازی شده کارخانه فرآوری مس سونگون به روش جذب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر پارامتر‌هایی مانند pH، میزان جاذب، میزان جذب ‌شونده و زمان بر روی فرآیند جذب مورد مطالعه قرار گرفت. در مطالعه حاضر هماتیت به عنوان جاذب با استفاده از روش رسوب‌دهی شیمیایی سولفات آهن تهیه شد. ویژگی‌های جاذب تشکیل داده شده با استفاده از آنالیز XRD  تعیین شد. جاذب‌ تهیه شده برای حذف دو عنصر سرب و مس در پساب شبیه‌سازی شده حاوی عناصر سرب و مس و در انتها روی پساب واقعی کارخانه‌ مس سونگون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حذف عناصر سرب و مس از محلول آبی نشان داد که حذف بهینه این عناصر در pH حدود 6 انجام می‌شود. بازدهی حذف دو عنصر سرب و مس تا غلظت 100 ppm در حضور جاذب‌ هماتیت به ترتیب به 94 و 90 درصد رسید. همچنین در مطالعات سینتیکی مشخص شد که حذف دو آلاینده سرب و مس با جاذب هماتیت از مدل سینتیکی شبه مرتبه‌ دوم تبعیت می‌کند. مطالعات ایزوترمی هم بیانگر آن بود که  فرآیند حذف دو عنصر سرب و مس  با استفاده از هماتیت با مدل لانگمویر مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Lead and Copper Removal from Synthetic Sewage Sludge of Sungun Copper Plant Using Hematite Adsorbent

نویسندگان [English]

  • S. Nobari 1
  • A. Khodadadi Darban 2
  • A. Jamshidi-Zanjani 3
1 M.Sc Student, Dept. of Mining, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Dept. of Mining, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Dept. of Mining, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

There are several methods including physical, biological, and chemical procedures to remove heavy metals from water and wastewater. Adsorption is recognized as low cost and simple method with the high performance of heavy metals elimination from aqueous solution. Heavy metals removal by adsorption using iron oxides has always been a matter of interest due to the availability and low cost. In the present study, the feasibility of Pb and Cu removal from synthetic wastewater using hematite were investigated. Moreover, the effects of parameters including pH, dosage of adsorbent, dosage of contaminates, and removal time were studied. In this study, hematite was prepared using chemical precipitation method. The properties of the adsorbed compounds were determined using XRD analysis. Firstly, the adsorption process was investigated to remove lead and copper from simulated wastewater, then the attempt was to remove the mentioned metals from the original sewage sludge of Sungun factory. The optimal pH for the Pb and Cu removal was around 6. The maximum removal percent of Pb and Cu using hematite was determined as 94% and 90%, respectively. The adsorption process of Pb and Cu was in accordance with the pseudo-second order model. Further, the results revealed that the removal process of both cations were in accordance with the Langmuir isotherm model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Heavy metals
  • Hematite
  • Cu
  • Pb