بهینه سازی روش برانبارش سطح پراش مشترک

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، سنندج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

روش سطح پراش مشترک به منظور حل مشکل تداخل شیب ها با تلفیق روش های سطح بازتاب مشترک و برون راند شیب معرفی شده است. این روش تعداد زیادی عملگر را به منظور برانبارش به یک نقطه از مقطع دور افت صفر در نظر می گیرد و تا حدود زیاد قادر به حل مشکل تداخل شیب در مقاطع بعد از برانبارش می باشد. اما مقدار زیادی نوفه و رخدادها مصنوعی را نیز با خود به مقطع دورافت صفر می آورد. در این مطالعه پیشنهاد شده است با توجه به میزان همدوسی عملگرها تصمیم گرفته شود که آن عملگر در فرآیند برانبارش به کار گرفته شود یا خیر. به این ترتیب ابتدا یک حد آستانه ای تعریف شده و سپس فقط عملگرهایی که دارای همدوسی بیشتر از این حد آستانه ای هستند در عملیات برانبارش به کاربرده می شوند. به این ترتیب عملگرهایی که هیچ ارتباطی با رخدادها لرزه ای ندارند از فرآیند برانبارش حذف می شوند. نتایج این تحقیق نشان می دهد، با به کارگیری روش پیشنهادی می توان از یک سو مشکل تداخل شیب ها را در مقطع بعد از برانبارش حل نمود و از سویی دیگر نسبت سیگنال به نوفه را نسبت به روش پیشین بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Improvement In To The Common-Diffration-Surface (Cds) Stack Method

نویسندگان [English]

  • H. Shahsavani 1
  • Sh. Karimi 2
1 Assistant Professor, Dept. of Minig, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Kurdistan, Sanandaj
2 M.Sc Student, Dept. of of Minig, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Kurdistan, Sanandaj
چکیده [English]

The Common Diffraction Surface (CDS) stack method has been introduced to solve the conflicting dip by merging the concepts of Common Reflection Surface (CRS) stack method and Dip Move-Out (DMO). The method proposed considers a continuous range of operators in pre-stack data set to simulate a Zero-Offset (ZO) sample which handle the conflicting dip problem in to full extent. However this method still contains artificial events and noise to the ZO stack section. As the coherence of each operator is available before stacking, it is proposed to use this coherence as criterion for accept or reject an operator for the stack. In this way the operators, which have not coherence with any seismic events, will be illuminated. By implementing the proposed method not only it is possible to solve the conflicting dip in to full extent but also the signal to noise ratio will be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coherence
  • Conflicting dip
  • CRS
  • CDS
[1]     Mayne, W. H. (1962). “Common reflection point horizontal data stacking techniques. Geophysics”. 27(6): 927–938.

[2]     Hale, D. (1991). “Dip Moveout Processing”. Society of Exploration Geophysicists, Tulsa.

[3]     شاهسونی، ه.؛ 1396؛ "معرفی روش برانبارش سطح بازتاب مشترک SRC". انتشارات دانشگاه کردستان، 120صفحه.

[4]     Hubral, P. (1983). “Computing true amplitude reflections in a laterally inhomogeneous earth”. Geophysics, 48(8): 1051-1062.

[5]     Schleicher, J., Tygel, M., and Hubral, P. (1993). “Parabolic and hyperbolic paraxial two-point traveltimes in 3D media”. Geophysical Prospecting, 41(4): 495–514.

[6]     Tygel, M., Müller, T., Hubral, P., and Schleicher, J. (1997). “Eigenwave based multiparameter traveltime expansions”. In Expanded abstracts, 67th Ann. Internat. Mtg., Society of Exploration Geophysicists, 1770–1773.

[7]     Höcht, G., de Bazelaire, E., Majer, P., and Hubral, P. (1999). “Seismics and optics: hyperbolae and curvatures”. Journal of Applied Geophysics, 42(3,4): 261-281.

[8]     Mann, J., Jäger, R.,Müller, T., Höcht, G., and Hubral, P. (1999). “Common-reflection-surface stack- a real data example”. Journal of Applied Geophysics, 42(3,4): 301-318.

[9]     Mann, J. (2002). “Extensions and applications of the Common-Reflection-Surface Stack method”. Logos Verlag, Berlin.

[10]  Mann, J. (2001). “Common-Reflection-Surface stack and conflicting dips”. In Extended abstracts, 63rd Conf. European Association of Geophysical Engineering, Session P077.

[11]  Jäger, R., Mann, J., Höcht, G., and Hubral, P. (2001). “Common-Reflection-Surface stack: image and attributes”. Geophysics, 66(1): 97-109.

[12]  Garabito, G., Cruz, J. C. R., Hubral, P., and Costa, J. (2001). “Common reflection surface stack: a new parameter search strategy by global optimization”. In Ann. Report, Wave Inversion Technology Consortium, 4: 35–48.

[13]  Müller., T. (1998). “Common reflection surface stack versus NMO/stack and NMO/DMO stack”. 60th Conference European Association of Geophysical Engineering.

[14]  Shahsavani, H. (2011). “A model-based approach to the Common- Diffraction- Surface Stack method—a synthetic case study”. PhD thesis, Shahrood University, Shahrood, Iran.

[15]  سلیمانی منفرد، م.؛ 1388؛ "برانبارش سطح پراش مشترک، ارائه یک روش نوین در حل مسئله تداخل شیب ها". پایان نامه دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.

[16]  Soleimani, M., Piruz, I., Mann, J., and Hubral, P. (2009a). “Common-Reflection-Surface stack: accounting for conflicting dip situations by considering all possible dips”. Journal of Seismic Exploration, 18(3): 271–288.

[17]  Soleimani, M., Piruz, I., Mann, J., and Hubral, P. (2009b). “Solving the problem of conflicting dips in Common-Reflection-Surface stack”. In Extended Abstracts, 1st International Conference  & Exhibition, Shiraz, Iran. European Assosiation of Geophysical Engineering.

[18]  Pfaffenholz, J. (2001). “Sigsbee2 synthetic subsalt data set: image quality as function of migration algorithm and velocity model error. In Workshop on velocity model independent imaging for complex media”. Extended abstracts. Society of Exploration Geophysicists, Session W5-5.

[19]  شاهسونی، ه.؛ 1394؛ "معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک". مجله ژئوفیزیک ایران، دوره نهم، شماره 4، ص 18-1.

[20]  Johnson D., H. (2006). “Signal-to-noise ratio”. Scholarpedia, 1(12): 2088.