افزایش بازیابی روی در مدار فلوتاسیون کانسنگ سرب و روی باما با بهبود توزیع مواد شیمیایی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، فرآوری مواد، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

2 استادیار، فرآوری مواد، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

3 کارشناسی ارشد، فرآوری مواد، مجتمع سرب و روی باما، اصفهان

چکیده

توزیع اندازه ذرات نقش مهمی در فلوتاسیون به دلیل تاثیر بر برخورد، اتصال و جداشدگی ذره- حباب دارد. در فلوتاسیون، ذرات ریز کارایی برخورد کمتر و ذرات درشت کارایی اتصال کمتری دارند و به همین دلیل در فلوتاسیون بیشترین هدرروی در ذرات خیلی ریز و یا خیلی درشت مشاهده می‌شود. برای افزایش بازیابی این ذرات باید مقدار مناسبی از مواد شیمیایی در مکان‌های مناسبی به مدار اضافه شود؛ از این رو توزیع مواد شیمیایی در مدار بسیار مهم است. در این تحقیق، برای بهبود بازیابی فلز روی در ذرات ریز و درشت حاوی کانه اسفالریت، از تغییر توزیع مواد شیمیایی در مدار فلوتاسیون سرب و روی شرکت باما استفاده شده است. از این رو ابتدا با تعیین یک طرح آزمایشی (تاگوچی L9)، توزیع‌های متفاوت مواد شیمیایی در مقیاس آزمایشگاهی مقایسه شدند. نتایج نشان داد که توزیع استفاده از 30 گرم بر تن آیرو 3477 در سلول‌های پرعیارکنی اولیه همراه با 15 گرم بر تن امیل‌گزنتات پتاسیم و 7 گرم بر تن کف-ساز MIBC در سلول‌های رمق‌گیر، باعث افزایش 2/3 درصدی بازیابی فلز روی در ذرات ریز و افزایش 4/5 درصدی در ذرات درشت شد. همچنین اجرای این توزیع در کارخانه فلوتاسیون گوشفیل باما نیز به ترتیب باعث افزایش 5/2 و 9/3 درصدی بازیابی فلز روی در ذرات ریز و درشت و افزایش 1/4 درصدی عیار کنسانتره روی و در نهایت افزایش درآمد سالیانه 1600 میلیون تومانی کارخانه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Increasing The Zinc Recovery In The Flotation Circuit Of The Bama Plant Using Improvement In The Reagent Distribution Regimen

نویسندگان [English]

  • M. Mahdavi Amin 1
  • Gh. Parsapour 2
  • A. Forutan 3
1 M.Sc, Mineral Processing, Bama Company, Isfahan
2 Assistant Professor, Mineral Processing, Dept. of Mining Engineering, Vali-E-Asr Universiy of Rafsanjan
3 M.Sc, Mineral Processing, Bama Company, Isfahan
چکیده [English]

The particle size distribution plays an important role in the flotation due to the impact on the particle-bubble collision, attachment, and detachment. In the flotation process, fine particles have low collision performance to the bubbles and coarse particles have low attachment performance to the bubbles. Therefore, in the flotation, most of the valuable minerals losing are observed in ultrafine and coarse particles. In order to increase the recovery of coarse particles, a proper amount of chemical reagents must be distributed in the circuit; hence the distribution regimen of chemical reagents in the circuit is very important. In this research, in the zinc flotation circuit of the Bama lead and zinc company, the reagent distribution regimen has been modified in order to improve the recovery of zinc in the coarse particles. Therefore, different reagent distribution regimens were compared using a design experiment (Taguchi L9) in the laboratory scale. The results showed that using 30 g/t of the AERO3477 as collector in the rougher stage, along with 15 g/t of the potassium emyl xanthate (PEX) as collector and 7 g/t MIBC as frother in the scavenger stage, the recovery of fine and coarse particles were increased about 3.2 and 5.4 %, respectively. Also, using this reagent distribution regimen at the Gushfil plant of the Bama company was increased the recovery of fine and coarse particles as 2.5 and 3.9 %, respectively, and the zince grade of the final concentrate was increased about 1.4 %, and finally the plant profits was increased about 500000 USD, yearly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flotation
  • Liberation degree
  • coarse particle
  • Reagent distribution
[1]     رضایی، ب.؛ 1394؛ "تکنولوژیفلوتاسیون". انتشارات نهر دانش،  تهران، دوره اول، شماره 2، ص 13-95.

[2]     Wills, B. A., and Finch, J. A. (2015). ”Wills Mineral Processing Technology“. Eighth edition, Elsevier, 265-380.

[3]     Jameson, G. J. (2012). “Effect of Surface Liberation and Particle Size on Flotation Rate Constants“. Minerals Engineering, 36: 132-137.

[4]     Pease, J. D., Young, M. F., Curry, D., and Johnson N. W. (2004). “Improving Fines Recovery by Grinding Finer“. Australian Institute of Mining & Metallurgy, MetPlant 2004, 6-7 September.

[5]     Trahar, W. J. (1981). “A Rational Interpretation of the Role of Particle Size in Flotation“. International Journal of Mineral Processing, 8: 280–327.

[6]     Bazin, C., and Proulx, M. (2001). “Distribution of Reagents Down a Flotation Bank to Improve the Recovery of Coarse Particles“. Journal of Mineral Processing, 61: 1-12.

[7]     Derjaguin,  B., and Dukhin, S. (1961), “Theory of Flotation of Small and Medium Size Particles“. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, 70: 221-246.

[8]     Banisi, S., Kargar, A., Pourkani, M., Sarvi, M., and Hamidi, D. (2001). “Recent Changes at the Sarcheshmeh Copper Mine Flotation Circuit”. 33rd Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference, 23-25 January, Ottawa, Canada.

[9]     Banisi, S., Sarvi, M., Hamidi, D., and Fazeli, A. (2003). “Flotation Circuit Improvements at the Sarcheshmeh Copper Mine”. Mineral Processing and Extractive Metallurgy, 112: 198-205.

[10]  Shannon, L. K., and Trahar, W. J. (1986).“The Role of Collector in Sulfide Ore Flotation“. Advances in Mineral Processing, SME, Littleton, Colorado, 408-425. 

[11]  Di, L., Yongjun, P., and Sue, V. (2013). “Improving Coarse Coal Flotation by Enhancing Surface Hydrophobicity and Froth Stability”. Australasian Conference on Chemical Engineering, September, Brisbane, Australia.  

[12]  Vianna, S. (2004). “The Effect of Particle Size, Collector Coverage and Liberation on the Flotability of Galena Particles in an Ore”. Juius Kruttschnitt Mineral Research Center, PhD Thesis, Brisbane.

[13]  Banerjee, P. K., Gupta, A. K., Mukherjee, A. K., DAS, P., Singh, N. P., and Singh, R. S.  (2007). “Optimization of reagents Distribution Down a Coal Flotation Bank to Improve the Recovery of Coarse Particles”. Coal Preparation, 27: 39-56.

[14]  Srdjan, M., Bulatovic, (2007). “Handbook of Flotation Reagents”. Elsevier Science & Technology Books, 1: 323-365.

[15]  Tamara, M., Valentin, C., Tatiana, I., and Nadezhda, G. (2012). “New Reagent Modes for Selective Flotation of Gold-Sulfide Minerals From Refractory Ores”. IMPC2012, 23-28 September, New Delhi, India, 5391-5399. 

[16]  Runge, K. C. (2013). “Particle Size Distribution Effects that Should be Considered when Performing Flotation Geometallurgical Testing”. the second ausimm international geometallurgy conference, Carlton, VIC, 30 September-2 October, Australia, 335-344.

[17]  Sao José, F., and Pereira, C. (2014). “Evaluation of Reagents Dispersing for Sphalerite and Galena Particles System”. IMPC2014, 20-24 October, Santiago, Chile, Chapter 13, C1316.

[18]  Shadrack, F., Allan, P., William, S., and Massimiliano, Z. (2015), “Characterisation of Coarse Composite Sphalerite Particles with Respect to Flotation”. Minerals Engineering, 71: 105–112.

[19]   Matveeva, T. N., Chanturiya, V. A., Ivanova, T. A., and Gromova,   N. K. (2016). “New Reagent Modes for Flotation Recovery of Gold from Refractory”. IMPC, 11-15 September, Quebec City, Canada.