تحلیل نتایج آزمون مدل ساختاری موانع توسعه صنعت و تجارت سنگ

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه لرستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت کارآفرینی، دانشگاه الشتر

چکیده

کسب و کارهای صنعتی نقش اصلی در ایجاد توسعه پایدار و اشتغال را بر عهده دارند و رشد و سودآوری آنها می‎تواند مهم‌ترین تاکتیک برای موفقیت آینده کشور و دستیابی به پیشرفت به‌شمار آید. استان لرستان با دارا بودن ۵/۲۱ درصد ذخایر سنگ‌های تزئینی کشور، دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانی در صنعت سنگ است اما در زمینه استخراج، فراوری و بازار فروش عملکرد ضعیفی دارد و این امر موجب گردیده تا در بازارهای رقابت جهانی و حتی داخلی جایگاه مناسبی نداشته باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع توسعه در کسب و کارهای صنعتی لرستان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، مالکان، فعالان و کارشناسان حوزه صنعت سنگ لرستان بودند که160 نفر برای پاسخگویی با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‏ ساخت یافته بود که به منظور سنجش پایایی متغیرهای آن از آلفای کرونباخ استفاده شد و با بهرخه‌گیری از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری ضمن بررسی موانع توسعه ، مدلی قابل اتکا برای پیش‌بینی آن ارائه گردید. یافته‌ها نشان داد که متغیر ضعف در بسته‌بندی (11/0= r)، عدم حمایت دولت (11/0= r)، عدم داشتن تخصص و دانش فنی (07/0= r)، به همراه خام فروشی (04/0= r) اثر مستقیم و معنادار، و متغیرهای ضعف در برنامه‌ریزی (001/0= r) و مدیریت سنتی (008/0= r)، اثر غیر مستقیم (از طریق خام فروشی) بر موانع سودآوری دارند. لذا مدل نهایی حاصل از متغیرهای فوق در مجموع 39 درصد از واریانس موانع توسعه صنعت و تجارت سنگ را تبیین نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis Of Structural Model Results Barriers To Development In The Stone Trade And Industry

نویسندگان [English]

  • M. Hayati 1
  • H. Pourjamshidi 2
1 Assistant Professor, Dept. of Mining, Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad
2 M.Sc, Business Administration (Entrepreneurship), Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad
چکیده [English]

Lorestan province with 21.5% of the country's decorative stones endowments has abundant capacities and abilities in the stone industry, but has poor performance in the field of mining, processing and sale, which has led to a decent position in global and even domestic markets. Not have therefore, the present study aimed to investigate the barriers to success in the Lorestan stone industry. The statistical population of the study was the owners and owners of active units of Lorestan rostrum. 160 people were selected using census method to respond. The data gathering tool was a closed-answer questionnaire, which was used to measure the reliability of its variables using Cronbach's alpha. Using a structural equation modeling technique, through investigating the barriers to the success of the stone industry, a reliable model for predicting the barriers to the success of the stone industry was presented. The findings showed that the weakness in packaging (r = 0.11), lack of government support (r = 0.11), lack of expertise and technical knowledge (r = 0.07), along with crude (r = 0.04),the direct and significant effects, and the weaknesses in planning (r = 0.001) and the traditional management (r = 0.008), the indirect effect (through crude) on the obstacles to the success of the stone industry. Therefore, the final model resulting from the above variables has explained 39% of the variance of the barriers to the success of this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stone Industry
  • Structural Equation Modeling
  • Lorestan
[1]     بارانی بیرانوند، ک.؛ 1394؛ "صنعت سنگ استان لرستان، معضلات و راهکارها". کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان لرستان، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت، ص 33-23.

[2]     فیروزیان، م.، اصغری زاده، ع.، امامی العریضی، س. ا.؛ 1389؛ "شناسایی عوامل بازدارنده رشد بنگاههای کوچک صنعت ریختهگری". نشریه مدیریت صنعتی، سال دوم، شماره 5، ص 631-125.

[3]     فتحی، ی.؛ 1381؛ "شناسایی مزیتهای نسبی و اولویتبندی بازارهای هدف صادرات سنگهای تزیینـی ایران". پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره 22، ص 126-1.

[4]     صنایعی، ع.؛ 1383؛ "بررسی مسایل، مشکلاتو راهکارهای علمی توسـعه صـادرات تعـاونیهـای صـنایع دستی ایران". تعاون دوره جدید، شماره 161، ص 91-81.

[5]     Christina, B., Neelufer, A., and AlAmri, S. (2014). “Challenges and barriers encountered by the SMEs owners in Muscat”. Journal of Small Business and Entrepreneurship Research, 12(3): 1-13.

[6]     سایت مرکز آمار ایران، ir.org.amar.www.

[7]     یعقوبی منظری، پ.؛ 1394؛ "تحلیل اقتصادی صنعت سنگ (با تاکید بر سنگهای ساختمانی و تزیینی)". دو ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، دوره سیزدهم، شماره 71، ص 86-69.

[8]     جوانشیرگیو، م.، آریافر، ا.؛ 1391؛ "بررسی نقش معادن و صنایع وابسته در اقتصاد کشورها و ضرورت افزایش بهرهوری در معادن زغالسنگ". چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، بیرجند، دانشگاه بیرجند، ص 50-43.

[9]     Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. and Black, W. C. (2010). “Multivariate Data Analysis”. 7th ed. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.

[10]  قاسمی، و.؛ 1388؛ "مقدمهای بر مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد برنامه های AMOS، LISREL و EQS". انتشارات جامعه شناسان، تهران، چاپ اول، ص 53.

[11]  ابارشی، ا.، حسینی، س. ی.؛ 1391؛ "مدلسازی معادلات ساختاری". انتشارات جامعه شناسان، تهران، ص 110.

[12]  خاکی، غ.؛ 1378؛ "روش تحقیق با رویکردی بـه پایاننامه نویسی". وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور،کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، تهران، چاپ اول، ص 48.

[13]  صبوری، م.؛ 1385؛ "جامعهشناسی سازمانها". نشر شب‌تاب، تهران.

[14]  Smith, M., and Shafer, S. (2005). “The power of business models”. Horizons Business Journal, 48: 199-207.

[15]  Cheng F., and Behin, J. C. (2004). “Food Self-Sufficiency, Comparative Advantage, and Agricultural Trade: A Policy Analysis Matrix for Chinese Agriculture”. Working Paper, WP 223: 99.

[16]  سینی، ص.، شاه‌نباتی، ن.؛ 1394؛ "بررسی آثار توزیعی سیاستهای حمایتی دولت از تولیدکنندگان گندم در استاهای ایران". اقتصاد کشاورزی، دوره نهم، شماره 1، ص 135-119.

[17]  Wyrwa, J., and Barska, A. (2017). “Packaging as a Source of Information about Food Products”. Procedia Engineering, 182(2): 770-779.

[18]  Karnal, N., Machiels, C. J. A., Orth, U. R., and Mai, R. (2016). “Healthy by design, but only when in focus: Communicating non-verbal health cues through symbolic meaning in packaging”. Food Quality and Preference, 52: 106–119.

[19]  David, S., and Michael, I. M. (2006). “Stop Demotivating Your Employees”. Harvard management update, January, London, pp. 210.

[20]  Kess, P., Phusavat, K., and Takala, J. (2008). “Managing external knowledge: Framework for organisational life cycles”. International Journal of Innovation and Learning, 5: 255–265.

[21]  Alecianeda, S. M. F., Elisabeth, L., and Sônia, M. G. G. (2017). “Motivations, business planning, and risk management: entrepreneurship among university students”. RAI Revista de Administração eInovação, 14(1): 140–150.

[22]  اخلاقی، ج.؛ 1395؛ "مدیریت و برنامهریزی استراتژیک، تحلیل نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصتها و تهدیدها (SWOT)". همایش بین‌المللی مدیریت نوین در افق 1404، ص 431.

[23]  Minetti, R., and Chun, Z. S. (2011). “Credit constraints and firm export: Microeconomic evidence from Italy”. Journal of International Economics, 83: 109–125.

[24] کیان‌پور، غ.؛ 1389؛ "تربیت نیروی انسانی برای صنعت". تالیف ویلیا مگ هی، انتشارات بنگاه، تهران، چاپ دوم، ص 87.