بررسی پیش تغلیظ کانسنگ طلای موته با روش فلوتاسیون

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در حال حاضر روش فرآوری طلای موته، لیچینگ سیانیدی است که بار ورودی زیادی به این بخش وارد می‌شود که شامل باطله‌های همراه طلا است و هزینه‌های اقتصادی زیادی را منجر می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی امکان حذف باطله‌های همراه طلا و پرعیارسازی بار ورودی به مرحله لیچینگ سیانیدی، به وسیله‌ یکی از روش‌های پرعیارسازی مانند فلوتاسیون یا ثقلی است که در این صورت، باعث کاهش بار ورودی به مرحله لیچینگ سیانیدی و اقتصادی­تر شدن فرآیند خواهد شد. از آنجایی‌که انتخاب روش فرآوری مناسب و اقتصادی برای استحصال طلا، مستلزم شناسایی دقیق کانی‌های حاوی طلا در کانسنگ است، در این پروژه برای شناسایی کانی‌های حاوی طلا و بررسی نحوه درگیری طلا در نمونه‌ موجود از کانسنگ طلای موته، از روش لیچینگ تشخیصی استفاده شد. نتایج دو آنالیز حرارتی، عیار طلا در نمونه‌ موجود را  ppm85/0 و ppm86/0 گزارش کرد. پس از فلوتاسیون پیریت، 38 درصد از طلای موجود در کانسنگ، با عیار حدود ppm8 با بازیابی وزنی 8/3 درصد بازیابی شد که با سیانوراسیون کنسانتره فلوتاسیون پیریت، طلا قابل دستیابی است که این خود می‌تواند یک پیش تغلیظ مناسب باشد. شرایط بهینه فلوتاسیون پیریت برای حداکثر بازیابی طلا عبارتند از: 9pH=، درصد جامد 25، کلکتور آمیل گزنتات پتاسیم با مقدار بهینه‌ 150 گرم بر تن، دانه‌بندی d80 برابر با 150 میکرون، مقدار ppm25 کف ساز MIBC و مدت زمان آماده­سازی 10 دقیقه بود. با استفاده از آنالیز گوگرد، مشخص شد که حدود 2/92 درصد از پیریت موجود در نمونه با فلوتاسیون بازیابی شده است. همچنین تصاویر EPMA  نشان دادند که طلای موجود در کانسنگ طلای موته، به صورت درگیر با پیریت وجود دارد که با خردایش بیشتر، طلا قابل آزاد شدن است. اندازه ذرات طلای آزاد شده در تصاویر EPMA، 4-3 میکرون، تشخیص داده شد. با توجه به نتایج لیچینگ تشخیصی بر روی نمونه‌ موجود و همچنین آزمایش‌های فلوتاسیون کوارتز، هیچ‌گونه طلای درگیر، درون کانی‌های سیلیکاته گزارش نشد و با فلوتاسیون کوارتز و حذف 34/24 درصد وزنی از بار ورودی، می‌توان بار ورودی به مرحله لیچینگ سیانیدی را کاهش داد که این نیز می‌تواند یک پیش تغلیظ مناسب باشد که باید مورد بررسی بیشتر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the pre-concentration of Mouteh gold ore by Flotation

نویسندگان [English]

  • V. Raeisi 1
  • M. Abdollahy 2
  • M.R. Khalesi 3
1 M.Sc Student of Mineral Processing, Tarbiat Modares University, Tehran
2 Professor, Tarbiat Modares University, Tehran
3 Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

The aim of the present study is to decrease the amount of unwanted gangue minerals to enter the cyanidation process. The flotation process was introduced for the beneficiation of the feed to the cyanide leaching stage. Selection of a proper procedure for gold processing needs the accurate characterization of the gold bearing minerals comprising the ore. Diagnostic leaching tests were conducted to specify the gold mineral phases and associated gold in Mouteh ore. Fire assay analysis showed gold grade equal to 0.85 ppm and 0.86 ppm for the two representative samples of Mouteh plant feed. In pyrite flotation tests, the recovery and grade of gold in concentrate were found to be 38% and 8ppm, respectively. The cyanidation of concentrate can lead to an efficient beneficiation process for the gold recovery. The optimized conditions was found to be: pH: 9, solid percent: 25, potassium xanthate (KAX) as collector: 150 gr/t, MIBC as frother: 25ppm , and  conditioning time: 10 minute. EPMA analysis demonstrated that gold in Mouteh ore was associated with pyrite which would need more grinding for liberation. The size of liberated gold particles in EPMA pictures was found to be 3-4 microns. According to the diagnostic leaching experiments and silicates flotation tests, no gold was detected with silicates mineral. Following the flotation of quartz particles and elimination of 20 percent of feed by weight, it would be possible to reduce the feed of cyanide leaching. Therefore, Quartz flotation can also be an effective pre-concentration method prior to cyanidation process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mouteh
  • Diagnostic leaching
  • Gold
  • Quartz
[1]     استاد رحیمی، م.؛ 1385؛ "بررسی امکان استحصال طلا از سدباطله مجتمع طلای موته". پایاننامهدورهکارشناسیارشدمهندسیمعدن،دانشگاهیزد .

[2]     دره بیدی، م. ح.؛ 1372؛ "روش های فراوری طلای موته". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

[3]     Goodall, W. R., Scales, P. J., and Ryan, C. G.  (2005). “Applications of PIXE and diagnostic leaching in the characterisation of complex gold ores”. Minerals Engineering, 18(10): 1010–1019.

[4]     Celep, O., and Serbest, V. (2015). “Characterization of an iron oxy/hydroxide (gossan type) bearing refractory gold and silver ore by diagnostic leaching”. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2(4): 1286–1297.

[5]     Celep, O., Alp, İ., Deveci, H., and Vicil, M. (2009). “Characterization of refractory behaviour of complex gold/silver ore by diagnostic leaching”. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 19(3): 707–713.

[6]     Zhou, F., Wang, L., Xu, Z., Liu, Q., and Chi, R. (2015). “Reactive oily bubble technology for flotation of apatite, dolomite and quartz”. International Journal of Mineral Processing, 134: 74–81.

[7]     Lu, D., Hu, Y., Li, Q.,Yu, S., Giang, T., Sun, W., and Wang, Y. (2016). “Improving the recovery of fine auriferous pyrite using iso-amylxanthate and its isomeride”. Minerals Engineering, 92: 57–62.

[8]     Forrest, K., Yang, D., and Dunne, R. (2001). “Optimisation of gold recovery by selective gold flotation for copper-gold-pyrite ores”. Minerals Engineering, 14(2): 227–241.