تحلیل ریسک ایمنی استخراج با سیم برش الماسه به روش FMEA در معادن مرمریت بادکی قره ضیاءالدین

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی ارومیه

2 کارشناسی ارشد مهندسی معدن، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی ارومیه

3 کارشناسی مهندسی معدن، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

با توجه به حجم وسیع کاربرد سیم برش الماسه در استخراج سنگ‌های ابعادی و آمار حوادث و مشکلات در این معادن، مطالعه و تحقیق پیرامون افزایش ایمنی و تحلیل ریسک به همراه روش‌های تعدیل و تنظیم یک الزام مهم به شمار می‏رود. در تحقیق حاضر، پس از شناسایی و بررسی حوادث رخ داده در معادن مرمریت بادکی قره ضیاءالدین، مدیریت ریسک ایمنی با استفاده از روش FMEA مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل و رتبه‌بندی ریسک حوادث نشان داد که پارگی سیم برش و سقوط سنگ بزرگ‌ترین منابع خطر در این معادن است. میانگین ریسک ایمنی در استخراج سنگ‌های ابعادی در معادن مورد مطالعه قبل و پس از تعدیل به ترتیب برابر با 17/33 و 5/33 محاسبه شده است که حاکی از کاهش 69/23 درصدی ریسک پس از اقدامات کاهنده است. نتایج حاصل از بررسی‏ ها نشان می‏ دهد که با انجام برخی تغییرات و رعایت برخی نکات پیشگیرانه در راستای ایمن‏ سازی تجهیزات و پرسنل، با عنوان اقدامات کاهنده، می‏ توان میزان ریسک اولیه‌ معادن را تا حد چشمگیری کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safety risk analysis of dimensional stone quarried by diamond wire saws using FMEA method (Case study: Badeki marble quarry - Ghareh-Ziaeddin)

نویسندگان [English]

  • R. Mikaeil 1
  • A. Jafarpour 2
  • A. Hoboubeh 3
1 Assistant Professor, Dept. of Mining and Materials Engineering, Urmia University of Technology
2 M.Sc Student, Dept. of Mining and Materials Engineering, Urmia University of Technology
3 B.Sc. Student, Dept. of Mining and Materials Engineering, Urmia University of Technology
چکیده [English]

Dimensional stone mining includes tedious activities. It is necessary to study the safety and risk analysis with respect to the large volume of the diamond wire saws used and the number of accidents occurs in quarries. In this study, a safety risk analysis is done for Badeki marble quarries using FMEA method identifying  the accidents happened in the mines. The results of analysis and ranking the risk of accidents showed that, wire saw tearing and rock fall are the biggest thread in these quarries. The average safety risk before and after reducer action in the quarries studied are 17.33% and 5.33%, respectively. It indicates a 69.23% decreasing trend in the total risk in these quarries. The results of this study showed that the initial risk in these mines can be greatly reduced by doing some changes and some preventive notices to secure the equipment and personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk analysis
  • Dimensional stone quarries
  • Reducer actions
  • FMEA
[1]     سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور؛ 1394؛ "راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادن"، ضابطه شماره 669، نشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهران.

[2]     Yenchek, M. R. J., and Sammarco, J. (2010). “The potential impact of light emitting diode lighting on reducing mining injuries during operation and maintenance of lighting systems”. Safety Science, 48: 1380–1386.

[3]     Ataei, M., Mikaiel, R., Sereshki, F., and Ghaysari, N. (2012). “Predicting the production rate of diamond wire saw using statistical analysis”. Arabian Journal of Geosciences, 5(6): 1289–1295.

[4]     Azar, A. (Head, Statistical Center of Iran), (2011). “Survey results of Iran’s active mines in 2011”. Statistics Center Press, Tehran, 259-310.

[5]     Kangari, R., and Riggs, L. S. (1989). “Construction risk assessment by linguistics”. IEEE Transactions on Engineering Management, 36(2): 126-131.

[6]     Nggada, S. H. (2012). “Software failure analysis at architecture level using FMEA”. International Journal of Software Engineering and Its Applications, 6(1): 61-74.

[7]     Trafialek, J., and Kolanowski, W. (2014). “Application of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) for audit of HACCP system”. Food Control, 44: 35-44.

[8]     Arabian-Hoseynabadi, H., Oraee, H., and Tavner, P. J. (2010). “Failure modes and effects analysis (FMEA) for wind turbines”. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 32(7): 817-824.

[9]     Rakesh, R., Jos, B. C., and Mathew, G. (2013). “FMEA Analysis for Reducing Breakdowns of a Sub System in the Life Care Product Manufacturing Industry”. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), 2(2): 218-225.

[10] Yang, Z., and Wang, J. (2015). “Use of fuzzy risk assessment in FMEA of offshore engineering systems”. Ocean Engineering, 95: 195-204.

[11] Chiozza, M. L. and Ponzetti, C. (2009). “FMEA: a model for reducing medical errors”. Clinica Chimica Acta, 404(1): 75-78.

[12] Kumru, M., and Kumru, P. Y. (2013). “Fuzzy FMEA application to improve purchasing process in a public hospital”. Journal of Applied Soft Computing, 13(1): 721-733.

[13] Papadopoulos, Y., Parker, D., and Gran, C. (2004). “Automating the failure modes and effects analysis of safety critical systems”. In High Assurance Systems Engineering, Proceedings, Eighth IEEE International Symposium on IEEE, IEEE Computer Society Press, March 25, Tampa, Florida, 26: 310-311.

[14] Baghery, M., Yousefi, S., and Rezaee, M. J. (2016). “Risk measurement and prioritization of auto parts manufacturing processes based on process failure analysis, interval data envelopment analysis and grey relational analysis”. Journal of Intelligent Manufacturing, Springer, 0: 1-23. (DOI: 10.1007/s10845-016-1214-1).

[15] Joy, J. (2004). “Occupational safety risk management in Australian mining”. Oxford Journal of Occupational Medicine, 54(5): 311–315.

[16] Robson, L. S., and Bigelow, P. L. (2010). “Measurement properties of occupational health and safety management audits: a systematic literature search and traditional literature synthesis”. Canadian Journal of Public Health/Revue Canadienne de Sante'e Publique, S34-S40, 101(7): 34–40.

[17] Önder, S., Suner, N., and Önder, M. (2011). “Investigation of occupational accident occurred at mining sector by using risk assessment decision matrix”. In Turkey 22th International Mining Congress and Exhibition, Turkey, Ankara, 399–406.

[18] Gumus, A., and Akkyun, O. (2006). “An investigation on industrial accidents in marble quarrying”. In Mersem 2006 The 5th Marble and Natural Stone Symposium of Turkey, May 2–3, Turkey, 103–107.

[19] Ersoy, M. (2013). “The role of occupational safety measures on reducing accidents in marble quarries of Iscehisar region”. Safety Science, 57:  293–302.

[20] Salimi, A., Rezaee, M. J., and Yousefi, S. (2016). “Identifying and managing failures in stone processing industry using cost-based FMEA”. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 1-14. (DOI: 10.1007/s00170-016-9019-0).

[21] Hull, B. P., Leigh, J., Driscoll, T. R., and Mandryk, J. (1996). “Factors associated with occupational injury severity in the New South Wales underground coal mining industry”. Safety Science, 21: 191–204.

[22] Komljenovic, D., Groves, W. A., and Kecojevic, V. J. (2008). “Injuries in US mining operations–a preliminary risk analysis”. Safety Science, 46(5): 792-801.

[23] Yarahmadi, R., Bagherpour, R., and Khademian, A. (2013). “Safety risk assessment of Iran’s dimension stone quarries (Exploited by diamond wire cutting method)”. Safety Science, 63: 146-150.

[24] Chin, K. S., Wang, Y. M., Poon, G. K. K., and Yang, J. B. (2009). “Failure mode and effects analysis by data envelopment analysis”. Decision Support Systems, 48(1): 246-256.

[25] Ayyub, B. M. (2003). “Risk Analysis in Engineering and Economics”. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC, 579: 29-46.

[26]  عبدالحمیدزاده، بهادر؛ بدری، ناصر؛ 1389؛ "ارزیابی کمی و کیفی ریسک در صنایع فرآیندی و شرح روشهای شناسایی مخاطرات صنعتی با تمرکز بر روش HAZOP"، انتشارات اندیشه سرا، چاپ اول، تهران، ص 67-49.

[27] Friedman, H., and Amoo, T. (1999). “Rating the rating scales”. Journal of Marketing Manage, 9(3):  114–123.

[28] Özcelik, Y. (2005). “Optimum working conditions of diamond wire cutting machines in the marble industry”. Industrial Diamond Review, 1(1): 58-64.

[29] Özcelik, Y., Kulaksız, S., and Cetin, M. C. (2002). “Assessment of the wear of diamond beads in the cutting of different rock types by the ridge regression”. Journal of Materials Processing Technology, 127(3): 392–400.

[30] Yılmazkaya, E. (2007). “Investigation of some factors affecting block production with diamond wire cutting method”. Doctoral dissertation, MSc Thesis, Hacettepe University, Turkey (in Turkish).

[31] Ozcelik, Y., and Kulaksız, S. (2000). “Investigation of the relationship between cutting angles and wear on beads in diamond wire cutting method”. In Panagiotou, G.N. and Michalakopoulos, T.N. (Eds), Mine Planning and Equipment Selection Symposium, 6–9 November, Greece, Athens, 661–666.