مدل سازی معکوس داده های مغناطیسی معدن سنگ آهن شهرک در محدوده کرکرا یک

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اکتشاف معدن، گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

2 دانشیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده

مطالعات ژئوفیزیک یکی از مراحل اصلی اکتشاف است که باید قبل از حفاری‌های اکتشافی انجام گیرد؛ روش‌های ژئوفیزیک بر مبنای خواص فیزیکی کانی‌ها و شرایط زمین‌شناسی آن­ها متفاوت است. این مطالعه در محدوده کرکرا یک در معدن سنگ آهن شهرک انجام شد. معدن سنگ آهن شهرک و در مقیاس کوچکتر محدوده کرکرا یک ، در شمال شرق استان کردستان و 60 کیلومتری شرق تکاب واقع شده است. برای بررسی و مطالعه کانی‌سازی، مطالعات ژئوفیزیکی به روش مغناطیس‌سنجی در این منطقه انجام شد. پس از اعمال تصحیحات لازم بر روی داده‌های برداشت شده، نقشه شدت میدان مغناطیسی کل ترسیم شد. با محاسبه شدت میدان منطقه‌ای (مقدار زمینه) و اعمال آن بر روی داده‌‌های خام، نقشه میدان باقیمانده به دست آمد. در ادامه، فیلتر‌های مشتق دوم قائم، گسترش به بالا در ارتفاعات مختلف، برگردان به‌ قطب و سیگنال تحلیلی روی داده‌ها اعمال و نتایج حاصله به صورت نقشه‌‌های مختلف ترسیم شد و مورد بحث قرار گرفت، سپس با طراحی تعدادی پروفیل بر روی آنومالی‏ها و با استفاده از نرم افزار mag2dc مدل­سازی معکوس بر روی این پروفیل­ها انجام شد. از روش اویلر نیز به منظور بررسی عمق استفاده شد. در نهایت با تلفیق کلیه اطلاعات به دست آمده و در نظر گرفتن فیلتر‌های اعمال شده بر روی داده‌ها، تعدادی نقطه برای انجام حفاری اکتشافی پیشنهاد شد. موقعیت حفاری‌‌های پیشنهادی به نحوی انتخاب شد که بیشترین احتمال برخورد به ماده معدنی را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on inverse modelling of magnetic data for Korkora 1, Shahrak iron mine in Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • A. Masoumi 1
  • H. Ansari 2
  • E. Aslani 1
1 Ph.D Student, Dept. of Mining Exploration Engineering, Yazd University
2 Associate Professor, Dept. of Mining and Metallurgical Engineering, Yazd University
چکیده [English]

Geophysical survey is one of the most important steps of exploration that must be conducted before exploration drilling ; Geophysical methods are different based on the physical properties of minerals and geological conditions. This study reports on Korkora, a section of Shahrak Iron mine located in the North East of Kurdistan Province and 60 km East of Takab. The geophysical study in the form of magnetic method was carried out  in this area to investigate the mineralization. The total magnetic field intensity map was prepared after making the necessary corrections on the collected data. Having calculated the background magnetic field intensity and applying it to the raw data, the residual magnetic field map was drawn. Then, the vertical second derivative, upward to different heights, reduction to pole and analytical signal filters are performed on the data and the results were plotted and discussed on various maps. Then by designing a number of profiles on anomalies, inverse modeling by mag2dc software is done on these profiles. Euler method was used to determine the depth and shape ratio of deposit formation. Finally, by combining all the information obtained and by filtering the data, a number of points were proposed as prospectus points for exploration drilling. The drilling locations were selected so that they would satisfy the maximum chance of being within the ore body deposit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic method
  • inverse modeling
  • Shahrak iron ore
  • Kerkera 1
  • Drilling
[1]     Butler, S. L., Sinha, G., (2012). “Forward modeling of applied geophysics methods using Comsol and comparison with analytical and laboratory analog models”. Computer and Geoscience, 42: 168–176.

[2]     Bellott, A., Corpel, J., and Million, R. (1991). “Contribution of magnetic modelling to the discovery of hidden massive sulfide body at Hajar, Morocco”. Geophysics, 56(7): 983–991.

[3]     نقشه زمین‌شناسی 1:100000 قجور، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

[4]     سالمی، ر.؛ معانی‌جو، م.؛ 1391؛ "کانی زایی متاسوماتیک در اندیس آهن شهرک 1، معدن شهرک شرق تکاب"،  ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران.

[5]     Billings, S. D., Pasion, C., and Walker, S. (2006). “Magnetic models of unexploded ordinance”. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 44(8): 2115–2124.

[6]     Guo, Z. Y., Liu, D. J., and Chen, Z. (2012). “Modeling on groundmagnetic anomaly detection of underground ferromagnetic metal pipeline”. International Conference on Pipelines and Trenchless Technology, China, Beijing,  1011–1024.

[7]     Marchetti, M., Sapia, V., and Settimi, A. (2013). “Magnetic anomalies of steel drums: a review of the literature and research results of the INGV”. Annals of geophysics, 56(1): 1-12.

[8]     Thompson, D. T. (1982). “EULDPTH – a technique for making computer-assisted depth estimates from magnetic data”. Geophysics, 47: 31–37.

[9]     Namaki, L., Gholami, A., and Hafizi, M. A. (2011). “Edge-preserved 2-D inversion of magnetic data: an application to the Makran arc-trench complex”. Geophysical Journal International, 184: 1058–1068.

[10]  شاهی، ح.؛ 1389؛ "تحلیل و تفسیر ساختارهای تاقدیسی جهت اکتشاف مخازن هیدروکربوری با استفاده از الگوریتم تالوانی بر روی داده های گرانی"، چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران، انجمن ژئوپلتیک ایران، ص 14-10.