نشریه علمی-پژوهشی مهندسی منابع معدنی (JMRE) - مقالات آماده انتشار