نویسنده = حمیدرضا نجاتی
تعداد مقالات: 1
1. ارایه شاخصی جدید برای ارزیابی تردی سنگ

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-74

10.30479/jmre.2019.1583

صالح قادرنژاد؛ سعید للـه‌گانی دزکی؛ حمیدرضا نجاتی؛ بهنام علی‌پنهانی