نویسنده = حدیث پورجمشیدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نتایج آزمون مدل ساختاری موانع توسعه صنعت و تجارت سنگ

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 41-55

10.30479/jmre.2019.1582

محمد حیاتی؛ حدیث پورجمشیدی